خشکبار

انجیر خشک

77,500 تومان310,000 تومان

خشکبار

توت خشک

32,000 تومان320,000 تومان

خشکبار

کشمش سبز

12,000 تومان120,000 تومان

خشکبار

مویز اعلا

19,000 تومان190,000 تومان