خشکبار

توت خشک

32,000 تومان320,000 تومان
39,500 تومان158,000 تومان
100,000 تومان400,000 تومان
95,000 تومان380,000 تومان

تخمه

تخمه کدو

39,500 تومان158,000 تومان
22,000 تومان85,000 تومان
90,000 تومان360,000 تومان
17,000 تومان165,000 تومان
66,000 تومان265,000 تومان

قاووت (قوتو کرمان)

قاووت چهل گیاه

12,000 تومان110,000 تومان
91,000 تومان365,000 تومان

خشکبار

کشمش سبز

12,000 تومان120,000 تومان