خشکبار

مویز اعلا

19,000 تومان190,000 تومان
99,500 تومان398,000 تومان

گردو

مغز گردو

97,000 تومان388,000 تومان
32,500 تومان130,000 تومان
107,500 تومان430,000 تومان

فندق

مغز فندق

127,500 تومان510,000 تومان
127,500 تومان510,000 تومان